Over dit tijdschrift

Het NTM is gericht op het verspreiden van informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de mens, voor het belang dat is voor de Nederlandse rechtsorde van het Nederlandse buitenlandbeleid.

Het NTM verschijnt viermaal per jaar. Het tijdschrift bevat meer wetenschappelijke artikelen, kronieken en opinies over actuele mensenrechtelijke vraagstukken. Ook verschijnt in het NTM regelmatig nieuws van de Vereniging NJCM, zoals verslagen van seminars en de jaarverslagen. Het NTM wordt verspreid onder ongeveer 1.100 NJCM-leden en 150 abonnees en bevindt zich in alle juridisch-wetenschappelijke bibliotheken. Kort na verschijning zijn de stukken van Wolters Kluwer digitaal toegankelijk gemaakt via de Navigator.

 

Tijdschriftgeschiedenis

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)/NJCM-Bulletin heeft een lange geschiedenis. De wortels gaan terug tot 1974, toen een paar jonge medewerkers van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) oprichtten. Al gauw bestond de behoefte aan een informatiebulletin, met nieuws over de “aktiviteiten” van de vereniging en ontwikkelingen op het nog prille gebied van de mensenrechten. Zo berichtte ‘het Bulletin’ over de inzet van het NJCM om Nederland ertoe te bewegen eindelijk de twee VN-verdragen van 1966, IVBPR en IVESCR, te ratificeren. In 1976 was het zo ver.

In die eerste jaren verscheen het Bulletin op A4-formaat; de gestencilde pagina’s werden met de hand geraapt, geniet, en bij de (ongeveer 50) leden bezorgd. De titel was vormgegeven met wrijfletters van de lokale kantoorboekhandel.

Geleidelijk kreeg het blad meer het karakter van een wetenschappelijk tijdschrift. Dat vertaalde zich in 1980 in een ander uiterlijk. Het NJCM-Bulletin stapte over op een kleiner formaat, A5, en kreeg een nieuwe cover – ontworpen door de partner van een van de redactieleden. Ook de frequentie veranderde: verscheen het Bulletin aanvankelijk heel onregelmatig, vanaf 1980 bracht de redactie zes afleveringen per jaar uit. Om het beheer van het blad, met een gestaag groeiende oplage, in goede banen te leiden, werd de Stichting NJCM-Boekerij opgericht. Vanaf 1984 verscheen het NJCM-Bulletin zelfs acht keer per jaar – een frequentie die tot 2009 werd volgehouden. Jaargangen telden in die tijd rond de 1200 pagina’s. Naast de reguliere nummers verscheen in 1990 een speciale aflevering: 40 jaar EVRM. Deze werd gevolgd door andere bundels waarvan 50 jaar EVRM, met ruim 600 pagina’s, de grootste was.

Van tijd tot tijd werd gekozen voor een nieuwe vormgeving, waarbij de ondertitel “Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten” steeds prominenter in beeld kwam. Maar de redactie bleef bestaan uit vrijwilligers, die evenmin als de auteurs voor hun inzet werden betaald. Inkomsten uit auteursrechten werden overgemaakt naar het VN-fonds voor slachtoffers van foltering. Inmiddels beslaat het tijdschrift ruim 2½ meter boekenplank.